STT Tên Thị trường Ngày Giá Loại giá Đvt
1 SA Nhật Hạt trắng TPHCM 02/03/2017 4.000 đã có vat đ/kg
2 SA TQ Hạt trắng TPHCM 02/03/2017 2.700 đã có vat đ/kg
3 SA TQ Hạt nhuyễn TPHCM 02/03/2017 2.600 đã có vat đ/kg
4 Kali Lào bột trắng TPHCM 02/03/2017 5.200 đã có Vat đ/kg
5 Kali Russia hạt TPHCM 02/03/2017 7.100 đã có Vat đ/kg
6 Kali Israel hạt TPHCM 02/03/2017 7.200 đã có Vat đ/kg
7 Ure đục Cà Mau TPHCM 02/03/2017 7.300 đã có Vat đ/kg
8 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 02/03/2017 7.500 đã có Vat đ/kg
9 Ure TQ hạt đục TPHCM 02/03/2017 7.200 đã có Vat đ/kg
10 Ure TQ hạt trong TPHCM 02/03/2017 7.200 đã có Vat đ/kg
11 DAP TQ 16-44 TPHCM 02/03/2017 9.700 đã có Vat đ/kg
12 DAP TQ Hạt nâu TPHCM 02/03/2017 9.300 đã có Vat đ/kg
13 DAP TQ Hạt xanh TPHCM 02/03/2017 10.100 đã có Vat đ/kg
14 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 27/02/2017 7.500 đã có Vat đ/kg
15 Ure TQ hạt đục TPHCM 27/02/2017 7.250 đã có Vat đ/kg
16 DAP TQ Hạt xanh TPHCM 27/02/2017 10.200 đã có Vat đ/kg
17 DAP TQ Hạt nâu TPHCM 27/02/2017 9.300 đã có Vat đ/kg
18 DAP TQ 16-44 TPHCM 27/02/2017 10.000 đã có Vat đ/kg
19 SA Nhật Hạt trắng TPHCM 27/02/2017 4.000 đã có vat đ/kg
20 SA TQ Hạt trắng TPHCM 27/02/2017 2.700 đã có vat đ/kg
21 SA TQ Hạt nhuyễn TPHCM 27/02/2017 2.600 đã có vat đ/kg
22 Kali Lào bột trắng TPHCM 27/02/2017 5.200 đã có Vat đ/kg
23 Kali Russia hạt TPHCM 27/02/2017 7.100 đã có Vat đ/kg
24 Kali Israel hạt TPHCM 27/02/2017 7.200 đã có Vat đ/kg
25 Ure đục Cà Mau TPHCM 27/02/2017 7.300 đã có Vat đ/kg
26 Ure TQ hạt trong TPHCM 27/02/2017 7.250 đã có Vat đ/kg
27 Ure đục Malaysia TPHCM 21/02/2017 7.200 đã có vat đ/kg
28 Ure đục Cà Mau TPHCM 21/02/2017 7.200 đã có Vat đ/kg
29 Ure TQ hạt trong TPHCM 21/02/2017 7.200 đã có Vat đ/kg
30 DAP Ả RẬP TPHCM 21/02/2017 9.000 đã có Vat đ/kg
31 DAP Úc TPHCM 21/02/2017 10.000 đã có Vat đ/kg
32 DAP Korea đen TPHCM 21/02/2017 13.200 đã có Vat đ/kg
33 DAP TQ nâu công nghệ USA TPHCM 21/02/2017 8.300 đã có Vat đ/kg
34 DAP TQ xanh Hồng hà 60 TPHCM 21/02/2017 8.100 đã có Vat đ/kg
35 DAP TQ xanh Tường Phong 64 TPHCM 21/02/2017 8.550 đã có Vat đ/kg
36 DAP TQ xanh Tường Phong60 TPHCM 21/02/2017 8.050 đã có Vat đ/kg
37 DAP TQ xanh hồng hà 64 TPHCM 21/02/2017 10.000 đã có Vat đ/kg
38 Kali Israel trắng TPHCM 21/02/2017 7.100 đã có Vat đ/kg
39 Kali Israel hạt nhuyễn bột TPHCM 21/02/2017 6.300 đã có Vat đ/kg
40 Kali Israel hạt miểng TPHCM 21/02/2017 7.500 đã có Vat đ/kg
41 SA TQ Capro TPHCM 21/02/2017 3.200 đã có vat đ/kg
42 SA Nhật hiệu con hổ TPHCM 21/02/2017 3.800 đã có Vat đ/kg
43 DAP TQ xanh Tường Phong60 TPHCM 15/02/2017 8.050 đã có Vat đ/kg
44 DAP TQ xanh Hồng hà 60 TPHCM 15/02/2017 8.100 đã có Vat đ/kg
45 Ure đục Malaysia TPHCM 15/02/2017 7.200 đã có vat đ/kg
46 DAP Ả RẬP TPHCM 15/02/2017 9.000 đã có Vat đ/kg
47 DAP TQ nâu công nghệ USA TPHCM 15/02/2017 8.300 đã có Vat đ/kg
48 DAP TQ xanh Tường Phong 64 TPHCM 15/02/2017 8.550 đã có Vat đ/kg
49 Ure đục Cà Mau TPHCM 15/02/2017 7.200 đã có Vat đ/kg
50 Ure TQ hạt trong TPHCM 15/02/2017 7.200 đã có Vat đ/kg